ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


HATÁLY

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya az Educato Hungary Kft. (Cg.: 19-09-518177; adószám: 25433737-2-19) 8230 Balatonfüred, Jókai utca 5. szám alatti székhelyű gazdasági társaság által nyújtott on-line Képzésekre terjed ki.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott e-mailben, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak.
 2. Képzés: Az Educato Hungary Kft. honlapján található előzetesen kiválasztott és részekre (Képzési egységekre) bontott Képzési anyagok a Hallgatók számára on-line módon tetszőleges időpontban és helyszínről történő hozzáférhetővé tétele önálló elsajátítás céljából.
 3. Képzési egység: A Képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró oktatási anyag egység.
 4. Hallgató: Az Educato Hungary Kft.-vel Képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes személy
 5. Szerződés: Az Educato Hungary Kft. és a Hallgató között Képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
 6. Visszaigazolás: A Hallgató által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az Educato Hungary Kft. általi írásbeli, elektronikus úton történő elfogadása.

A KÉPZÉS TARTALMA

 1. A Szerződés megkötésével a Hallgató jogosulttá válik az Educato Hungary Kft. előzetesen kiválasztott Képzésében való részvételre. A Képzés keretei között a Hallgató jogosult az Educato Hungary Kft. képzési anyag egységeihez on-line hozzáférni, azt tetszőleges alkalommal megtekinteni.
 2. Az Educato Hungary Kft. biztosítja az adott Képzésen belül a megfizetett díjnak megfelelő, egy-, több – vagy valamennyi Képzési anyag hozzáférhetőségét, illetve az esetleges kérdések e-mailben történő megválaszolásának lehetőségét. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A Képzés elvégzésének esetleges félbemaradása vagy sikertelensége nem érinti az Educato Hungary Kft. szerződésszerű teljesítését.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. Jelen Szerződés megkötésével az Educato Hungary Kft. kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Hallgató pedig a Képzés – illetve a Képzési egységek – díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.
 2. A Képzéseken szolgáltatott tananyagok nem kerülnek a Hallgató tulajdonába.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A Képzésre történő jelentkezésre on-line módon, az Educato Hungary Kft. weboldalán található elektronikus regisztrációs felületen van lehetőség. A Hallgató a regisztráció során elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, ezzel regisztrálja magát az Educato Hungary Kft. rendszerébe.
 2. A Hallgató a regisztráció során megadott e-mail címére kapja meg a személyes fiókját aktiváló linket, illetve a fiók aktiválásához szükséges további teendőkre vonatkozó tájékoztatást. A fiók aktiválását követően a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával léphet be a személyes Educato fiókjába. A bejelentkezést követően a Hallgató a „Profilod” elnevezésű menüpontban adhat meg magára vonatkozó személyes és számlázási adatokat, illetve az egyes fizetési módok későbbi könnyített lebonyolításához további adatokat. Ezen adatok közlése önkéntes, azokat az Educato Hungary Kft. az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokhoz kötötten kezeli.
 3. A regisztrált és bejelentkezett Hallgató részére válik elérhetővé a honlapon a jelentkezési felület, ahol lehetőség nyílik a kívánt Képzés kiválasztására, a fizetési módok és feltételek kiválasztására, illetve – amennyiben az adott Képzéshez kapcsolódik - az egyes, aktuális üzletpolitikai kedvezmények megismerésére. Az aktuális üzletpolitikai kedvezmények az Educato Hungary Kft. nyílt honlapján is elérhetőek.
 4. A Hallgató választhat a fizetési módok közük (ezekről a Képzés díjainál lesz bővebben szó).
 5. Fenti adatok és a fizetési mód megadását követően a felek között létrejön a képzésre irányuló szerződés, egyben a Képzésre jelentkezés lezárul és – fizetést követően - a választott képzés automatikusan – elektronikus úton – megküldésre kerül az Educato Hungary Kft. részére, mint a Hallgató által megvásárolt kurzus. A Hallgató ezt követően automatizáltan a megvásárolt kurzus résztevője lesz, vagyis hozzáfér a megvásárolt kurzushoz tartozó képzési anyagokhoz.

A KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Hallgató egyénileg, otthonából sajátítja el a Képzési anyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és személyes konzultációt az Educato Hungary Kft. nem szervez, a Hallgatók számára azonban a Képzéshez kapcsolódó e-mailes konzultációs lehetőséget biztosít.
 2. A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes Képzési egységekhez kapcsolódó tematika és Képzési program tartalmazza.
 3. A Képzési egységeket a Képzés felépítése miatt célszerű – emelkedő és sorfolytonos – sorrendben megnyitni.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA, ÜTEMEZÉSE

 1. A Képzés ideje a Képzési egységek számától és azok megvásárlási ütemétől függ, vagyis a Képzés idejét a Hallgató határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kíván hozzáférni a Képzési egységek anyagához. Az egyes Képzési egységek száma és terjedelme (hossza) az Educato Hungary Kft. weboldalán kerül közzétételre.
 2. Az adott Képzés Képzési egységeit a Hallgató rendeli meg. A Képzési egységeket – amennyiben azok nem egyszerre kerülnek megrendelésre – a Képzés felépítése miatt meghatározott – emelkedő és sorfolytonos – sorrendbencélszerű megrendelni.
 3. A megrendelés lehet:
  komplex;
  többes;
  automatikus;
  eseti: a Hallgató esetileg rendel egy Képzési egységet.
 4. Komplex megrendelés esetén a Képzés valamennyi Képzési egysége egyidejűleg kerül megrendelésre, a Képzési egységek díja on-line kerül megfizetésre – pl. utalvány esetén. A fizetést követően valamennyi Képzési egység hozzáférhetővé válik –
 5. Többes megrendelés esetén a Képzés több – de nem az összes - Képzési egysége kerül egyidejűleg megrendelésre.
 6. Automatikus megrendelés esetén a Hallgató a Képzés Képzési egységeit meghatározott időközönként rendeli meg. Az automatikus megrendelés és vásárlás az utalvánnyal fizető Hallgatók számára elérhető. Az automatikus megrendelés és vásárlás lényege, hogy a Hallgató mindenkori utalványegyenlege erejéig automatikusan megrendelésre és kifizetésre kerülnek az előzetesen kiválasztott kurzus képzési egységei. Az utalványegyenleg újratöltésénél az Educato informatikai rendszere automatikusan elvégzi a soron következő képzési egységek megrendelését és megvásárlását. Az automatikus megrendelés csak az Educato Hungary Kft-vel külön megállapodással rendelkező kibocsátók utalványai esetében elérhető, melyekről az Educato Hungary Kft. kérés esetén tájékoztatja a Hallgatót.
 7. Eseti megrendelésnél a Hallgató az egyes Képzési egységeket tetszőleges időpontokban rendelheti meg.

A KÉPZÉS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A Képzés díja Képzési egységenként fizetendő. A Képzés aktuális, Képzési egységenkénti és összesített díja az Educato Hungary Kft. weboldalán, a regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára elérhető. Egy képzés több (vagy akár összes) képzési egysége akár egyszerre is megvásárolható.
 2. A Képzés Képzési egységeinek díját az e-mailben kiküldött utalási információkban írt összegben kell megfizetni, vagy – amennyiben az on-line fizetés lehetősége biztosított - on-line megfizetni. Az adott Képzési egység a díj beérkezését követően haladéktalanul hozzáférhetővé válik, erről a Hallgató elektronikus levélben kap értesítést. Az aktuálisan elérhető fizetési módokról az Educato Hungary Kft. weboldalán található információ.

A KÉPZÉS SORÁN NYÚJTOTT ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA

 1. Egyes képzések esetén az előrehaladás értékelése a Képzési egységekhez tartozó, az otthoni tanulást elősegítő önellenőrző kérdéssorokka történik.
 2. Az önellenőrző kérdéssorokkal feleletválasztós tesztek, azok kiértékelése automatikusan történik, a Hallgató visszajelzést kap a Képzési egység anyagának elsajátításáról.
 3. Amennyiben a Hallgató a Képzés valamennyi Képzési egységét megvette, , igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Az Educato Hungary Kft. kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.
 2. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját megfizeti az Educato Hungary Kft-nek.
 3. Amennyiben a Képzés nyújtása az Educato Hungary Kft. felróható magatartásának következtében marad el, úgy az Educato Hungary Kft. kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.
 4. A Hallgató köteles az adataiban bekövetkező változást 5 munkanapon belül az Educato Hungary Kft.-nek írásban bejelenteni.
 5. Az Educato Hungary Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
  a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
  b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
  c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
  d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az Educato Hungary Kft. határozata alapján;
  e) ha a módosítást az Educato Hungary Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.
 6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Educato Hungary Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.
 7. Az Educato Hungary Kft. az ÁSZF módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a honlapján jól látható módon közzéteszi módosítás lényeges elemeit, illetve arról a Hallgatókat e-mailben is értesíti.
 8. A Hallgatónak az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén joga van a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Hallgató felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Hallgató azonnali hatályú felmondása esetén a már megfizetett díj csak akkor jár vissza, ha az ahhoz tartozó Képzési egység még nem került megnyitásra. Egyidejűleg megrendelt több Képzési egység esetén annak a díja téríthető vissza, amelyiket a Hallgató még nem nyitotta meg.
 9. Az Educato Hungary Kft. a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Hallgató személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Hallgató az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az Educato Hungary Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
 10. Az Educato Hungary Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója az Educato Hungary Kft. honlapján található.
 11. A Hallgató az Educato Hungary Kft. Képzéseivel kapcsolatban felmerült bármilyen panaszát az Educato Hungary Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán, illetve e-mailben terjesztheti elő (telefonszám és e-mailcím a honlapon), továbbá panaszával Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (8200 Veszprém, Budapest út 3-5.) fordulhat. Az Educato Hungary Kft. az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.
 12. Az Educato Hungary Kft. kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az Educato Hungary Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Képzésekről általános tájékoztatást nyújt.
 13. Ha a Hallgató az Educato Hungary Kft-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Hallgató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Hallgató kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Educato Hungary Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Veszprém Megyei Békéltető Testület (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.)
 14. Amennyiben a Hallgató a Békéltető Testületet nem kívánja igénybe venni, vagy annak döntését nem fogadja el, úgy jogában áll az illetékes bíróság előtt keresetet előterjeszteni.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Hallgató a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Hallgató az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A Hallgató elállása esetén az Educato Hungary Kft. köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy naptári napon belül a Hallgató által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Hallgatót ezen felül egyéb költség nem terheli.
 2. Képzési egység már megfizetett díja akkor jár vissza, ha az ahhoz tartozó Képzési egység még nem került megnyitásra (megnyitást követően a szolgáltatás igénybe vettnek minősül). Egyidejűleg megrendelt több Képzési egység esetén annak a díja téríthető vissza, amelyiket a Hallgató még nem nyitott meg.
 3. Az Educato Hungary Kft. a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Hallgató a jelen Szerződést megszegi és azt az Educato Hungary Kft. írásos felszólítása ellenére 8 naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az Educato Hungary Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
 4. A Hallgató szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, az Educato Hungary Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy a Képzési anyagokhoz történő hozzáférés biztosítása 3. nem jogosult személy számára.
 5. A Hallgató jogosult a jelen Szerződést írásban felmondani

EGYEBEK

 1. A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.
 2. Az Educato Hungary Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.
 3. Jelen ÁSZF nyelve, valamint az ÁSZF-ből fakadó jogviták nyelve a magyar.
 4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Balatonfüred, 2019. július 11.
Educato Hungary Kft.

Általános Szerződési feltételek hatályos 2015.11.29 - 2019.07.10.

Regisztráció


Belépés


Elfelejtetted a jelszavadat? Ide kattintva kérhetsz újat.

Elfelejtett jelszó